Fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt sørger for at dine interesser ivaretas i tråd med dine ønsker når du er ute av stand til å sørge for det selv. Sammen med ektepakt/samboeravtale og testament er en fremtidsfullmakt en naturlig del av å planelgge for fremtiden.

Fremtidsfullmakt.jpg

Hva er en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er et dokument du oppretter hvor du i fremtiden gir noen rett til representere deg og ivareta dine interesser. En fremtidsfullmakt vil helt eller delvis erstatte vergemål. Et vergemål er når Statsforvalteren oppnevner en verge for å ivareta noens behov når denne selv ikke er i stand til det. 

En fremtidsfullmakt lar deg på forhånd velge hvem du vil at skal styre din økonomi og dine personlige interesser når du ikke lenger er i stand til det.

Hvem kan opprette en fremtidsfullmakt?

Alle over 18 år kan opprette fremtidsfullmakt, så lenge personen er i stand til å forstå innholdet. Det innebærer at man må opprette fremtidsfullmakten mens man fremdeles har samtykkekompetanse. 

Hvem kan være fullmektig?

Du velger fritt hvem du vil skal være fullmektig, så lenge personen er over 18 år, samtykker til å være fullmektig og ikke selv er under vergemål når fullmakten trer i kraft. 

Mange velger å ha sin ektefelle/samboer som fullmektig. Det er lov å velge flere fullmektiger, og det anbefales å velge en verge som kan tre inn dersom den opprinnelige vergen ikke lenger kan være fullmektig. Mange velger derfor å ha sine barn som sekundære fullmektiger. Man kan i fullmakten velge om bare ett av barna skal være fullmektig, eller så kan man velge at alle barna er fullmektig, men at disse må ta avgjørelser i fellesskap. 

Hva kan fullmakten omfatte?

Fremtidsfullmakten kan omfatte alle eller deler av dine interesser. Dersom fullmakten ikke omfatter alle dine interesser, er det en delvis fullmakt. Det kan i så fall bli oppnevnt en verge som ivaretar de interessene som ikke er omfattet av fullmakten.

Fullmektigen kan gis fullmakt til å ivareta både din økonomi og dine personlige interesser. I sum omfatter dette nesten alt man foretar seg. Den eneste harde begrensningen på hva man ikke kan få fullmakt til følger av vergemålsloven § 80 tredje ledd:

"Kompetansen til å stemme ved valg, inngå ekteskap, erkjenne farskap, samtykke til donasjon av organer, opprette eller tilbakekalle testament eller samtykke til tvang og kompetansen i andre særlig personlige forhold kan ikke omfattes av fullmakten uten særskilt hjemmel i lov."

Dersom fullmektigen skal ha rett til å selge eiendommer du eier, må det fremgå tydelig av fullmakten. Videre kan fullmakten gi rett til å gi bort gave og lignende.

Det anbefales at det opprettes et testament og en ektepakt/samboeravtale sammen med fullmakten. I testamentet kan man spesifisere fordeling av verdier og hvem som skal ha bestemte eiendeler. I fremtidsfullmakten kan man da gi fullmektigen rett til å fordele verdier i tråd med testamentet før din død. På den måten kan fullmektigen på dine vegne planlegge rundt en eventuell arveavgift og lignende. 

Opprettelse, oppbevaring og ikrafttredelse av fremtidsfullmakten

Det er enkle, men strenge formkrav til en fremtidsfullmakt.

Det må fremgå klart av dokumentet at det er en fullmakt som trer i kraft i fremtiden. Dokumentet må undertegnes av vitner som er 18 år, forstår innholdet i fullmakten og som ikke er i nær slekt med fullmektigen.

Det finnes ingen deponeringsordning for fremtidsfullmakter, slik vi har for testamenter. Fremtidsfullmakten må du derfor selv passe på. Det anbefales at fullmakten utstedes i flere originaler, hvor av fullmektigen selv får ett eksemplar. Videre kan det lønne seg å oppbevare en kopi hos en advokat.

Fullmakten trer i kraft når du er ute av stand til å ivareta dine interesser. Normalt må det en legeerklæring til for å fastslå dette. Deretter kan man få fullmakten stadfestet av Statsforvalteren. Det er ikke noe krav til det, men det gir en ekstra tyngde når fullmektigen skal benytte fullmakten.

Spørsmål? Kontakt oss!

Vi har lang erfaring med utforming av fremtidsfullmakter og skreddersyr en fullmakt etter din situasjon og dine behov. Vi tilbyr fastpris i de fleste tilfeller. Kontakt oss for en uforpliktende konsultasjon.

Trenger du hjelp til å sette opp en fremtidsfullmakt? Send oss en melding!

Takk for innsendingen din!